• book@amin-negar.ir
  • ۰۲۱۶۶۴۶۲۱۳۱
                  
جستجو
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات کتاب:

پیشگفتار از پروفسور حیدر صادقی

اختلالات اسکلتی  عصبی  عضلانی از شايعترين مشکلات بدنی در حال حاضر آحاد جامعه به حساب میآيد که شناسايی و درمان آن با دو رويکرد پیشگیری و درمان پس از وقوع، در فرآيندی پیچیده، مستلزم حضور متخصصین از علوم مختلف است.

حرکت شناسی و ماساژ درمانی به عنوان يکی از رويکردهای درمانهای دستی، يکی از راههای مناسب برای شناسايی اين اختلالات و رفع آنها میباشد. کینزيولوژی يا حرکت شناسی را میتوان مطالعه علمی حرکت انسان، در قالبی چترگونه که هرگونه ارزيابی آناتومیکی، فیزيولوژيکی، روانشناختی و مکانیکی حرکت انسان را در بر میگیرد، تعريف کرد. با اين رويکرد، مباحث مرتبط با علم کینزيولوژی را در قالب يکی از دروس پايه در رشتههای توانبخشی با تاکید بر پاتوبیومکانیک آسیب جسمانی که نوعا در بخش آناتومی بدن روی می دهد، شاهد هستیم. اين درحالی است که علم کینزيولوژی در حوزه علوم ورزشی، بیشتر با تأکید بر بیومکانیک حرکت، به منظور توصیف حرکت، استفاده از قوانین مکانیکی حاکم بر آناتومی بدن برای بهبود و يا ارتقاء انجام مهارتهای حرکتی، جلوگیری از اجرای اشتباه حرکتی، اصلاح خطاها و پیشگیری با رويکرد حذف و يا کاهش اجرای مهارتهای آسیبزا، درمان های متعاقب آسیب های آناتومیکی، آمیخته شده است. ماساژ درمانی به عنوان يک مکمل درمان برای مشکلات و اختلالات اسکلتی  عصبی  عضلانی، قرنهاست که مورد توجه انسان قرار گرفته است. ماساژ اساساً يک اثر آرام کنندهی ذاتی و روانی دارد. امروزه ماساژ به عنوان بخشی از رويکرد درمانی دردرمانهای دستی برای بیماران دچار اختلالات اسکلتی  عصبی  عضلانی مورد استفاده قرار میگیرد. کتاب حاضر از چهار بخش اصلی با 21 فصل تشکیل شده است. در بخش اول آن که مقدمهای بر حرکت شناسی ساختاری است؛ اصول حرکت شناسی، مبانی عصبی  عضلانی و مقدمات بیومکانیک حرکت آمده است. در بخشهای دوم، سوم و چهارم با تفکیک اندام فوقانی، تنه و اندام تحتانی؛ به شناخت دقیقتر استخوانها، اعصاب، عضلات و عملکرد آنها و در نهايت در فصولی جداگانه به آموزش تکنیکهای لازم برای ماساژ درمانی پرداخته شده است. ضمن اينکه، نکات بالینی مورد اشاره در بخشهای مختلف کتاب، ياری رسان افزايش دانش و بکارگیری درمانهای دستی برای بیماران است.امید است کتاب حاضر بتواند به فهم و شناخت هرچه بیشتر علاقمندان به علوم کینزيولوژی، ماساژ درمانی و درمانهای دستی  کمک نمايد.


این کتاب مورد تایید انجمن ماساژ ایران می باشد.

کتابهای مرتبط

موجود ۰%

آمادگی جسمانی و روانی در فوتبا ...

مهدی،لاله سیدابوالفضل،حسینی عباس،شعبانی
۸۴۵۰۰۰ ریال
موجود ۱۰%

تحرکت و سلامتی

مهدی،لاله سیدابوالفضل،حسینی عباس،شعبانی
۲۵۰۰۰۰ ریال
موجود ۱۰%

مبانی علوم ورزشی با رویکرد ترب ...

سیدابوالفضل،حسینی عباس،شعبانی سیدجلال،عسگری زهره،سلیمی-صفار
۴۰۰۰۰۰ ریال
موجود ۱۰%

رفتار سازمانی پیشرفته با رویکر ...

سیدابوالفضل،حسینی مهدی،محمدرحیمی آلاله،سلمان-ماهینی
۴۰۰۰۰ ریال